Werkgroep Archeologie

Nationale Archiefdagen 16-18 juni 2023 bij de Maashorst

Zie hiervoor onder Nieuws

Welkom op onze site

Een kleine maar wel zeer actieve werkgroep binnen de heemkundekring, die zich bezig houdt met het onderzoeken van het “bodemarchief” van Uden en directe omgeving, met als uiteindelijke doel:

  • Het behoud van waardevolle archeologische vindplaatsen;
  • Of, indien behoud niet mogelijk is, zorgen dat deze vindplaatsen op een verantwoorde manier worden opgegraven en beschreven.

Veel tijd wordt er besteed aan het opsporen van sites (archeologische vindplaatsen) door:

  • “veldlopen” (het systematisch aflopen van akkers),
  • het verrichten van booronderzoeken,
  • onderzoek d.m.v. proefsleuven,
  • het controleren van bouwputten, ontgrondingen, wegcunetten, etc.,
  • het achterhalen van in het verleden gedane vondsten of waarnemingen.

Indien mogelijk wordt er door leden van de werkgroep assistentie verleend bij professionele opgravingen. Daarvoor bestaan er goede contacten met archeologische instanties, zoals de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Provinciale Archeologische Dienst, de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, e.a..

Verder wordt getracht het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie te vergroten door de plaatselijke overheid en het publiek bewust te maken van het belang van archeologisch onderzoek voor het verwerven van kennis over onze voorouders. Daarom wordt de publiciteit gezocht in de pers, de lokale radio en tv, en door het organiseren van exposities en lezingen.

Veel tijd en energie wordt door de leden van de werkgroep besteed aan de verwerking, de determinatie en de registratie van alle bodemvondsten. In het souterrain van het Heemhuis
is een bescheiden archeologisch archief ingericht.

Elke tweede maandag van de maand, feestdagen uitgezonderd, vergadert de werkgroep in het Heemhuis, van 19.30 tot 21.30 uur.

Archeologisch overzicht

Foto’s van de Heemcollectie

Typemachine
Strijkijzer
Religieuze voorwerpen